E-Fatura Mükellefleri

Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği gereği, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından bazı e-fatura mükelleflerine E-DEFTER saklama ve E-FATURA uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

(a)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri.

(b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

(c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a)bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,(b)2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve E-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

*421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen e-fatura mükelleflerine ek olarak, ayrıca 454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bahsi geçen mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçme ve e-Defter tutma koşulu getirilmiştir.

  • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde olan e-fatura mükellefleri.
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıra bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

*454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

BİZE ULAŞIN