Edoksis Kobi Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimizin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup; bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hang amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi: Şirketimiz kişisel verilerinizi, (web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nu ve “Frima Kullanıcı Kayit Formunu” doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir.

Hukuki Sebebi: Web sitemizde yer alan İletişim Formu’nu ve Firma Kullanıcı Kayıt Formu’nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz teklif, öneri, şikayet ve bilgi taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik olarak olarak 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen (c) sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir.
İlgili iletişim formunda herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel veri paylaşmamanız talep edilmektedir. Ancak kendi talebinizle özel nitelikli kişisel veri paylaşmanız halinde bu veriler süreç ile bağlantılı olarak Kanun’un 6. maddesinde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuki sebepler dahilinde; Şirketimize iletmiş olduğunuz teklif, öneri, şikayet ve bilgi taleplerinizin cevaplandırılması, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimize ilişkin düzenli olarak bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve bu konuda sizlerle iletişim kurabilmemiz, sunmuş olduğumuz E-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv ve e-Defter hizmetleri ile e-Analiz, e-Mutabakat, e-Süreç, e-posta, SMS ve KEP servisleri şeklindeki diğer Edoksis hizmet grupları hakkında sizlere hizmet sunabilmemiz ve bu konuda sizlerle iletişim kurabilmemiz, pazarlama, reklam, araştırma ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. Ayrıca Web sitemizin Üyelik bölümünde yer alan “Firma Kullanıcı Kayıt Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz E-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Kontör hizmetlerinden faydalanabilmeniz için kullanım anlaşmasının ve Edoksis Kullanıcı Sözleşmesinin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olarak işlenmektedir.
Ayrıca kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgilendirmeniz için işlenecek olup bu iletileri reddetme hakkınızı kullanmanız halinde bilgilendirmeler Şirketimizce sona erdirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı:

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya iş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla; anonimleştirilmiş kişisel veriler gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş, grup şirketleri ve iş ortaklarımızla; ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve Kanun’un 9. maddesinde yer alan koşullar kapsamında açık rızanıza bağlı olarak bulut bilişim teknolojisinden yararlanmak amacıyla yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’in Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No. 56, Üsküdar/İSTANBUL adresine posta yoluyla veya sabancidijital.kvk@sabancidijital.hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine adresine göndererek iletebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Bize Ulaşın